Nové znění obchodních podmínek je platné od 26.3.2024.

Obchodní podmínky jsou vypracovány v českém a anglickém jazyce.
V případě nejasností jsou závazné obchodní podmínky vypracované v českém jazyce.

Autorem všech nabízených modelů je Ing. Ondřej Lokaj.
Je přísně zakázáno sdílení a prodej souborů .STL, zakoupených na těchto stránkách!!

I. Všeobecné obchodní podmínky

1 Úvodní ustanovení
1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při nákupu elektronických souborů určených pro 3D tisk RC modelů (dále jen „soubory“).
1.2 Prodávajícím je Ing. Ondřej Lokaj, Vyškov 682 01, Česká republika, IČO: 11899204.
1.3 Kupujícím je každá fyzická nebo právnická osoba, která u prodávajícího zakoupila soubory.
Podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.
1.4 obchodní podmínky jsou dále rozděleny na II. Obchodní podmínky – stažitelné elektronické soubory a III. Obchodní podmínky – fyzické produkty

2 Ochrana osobních údajů
2.1 Veškeré informace poskytnuté kupujícím budou použity výhradně za účelem vyřízení objednávky a nebudou poskytnuty třetím osobám s výjimkou těch, které se podílejí na plnění objednávky (např. kurýrní služby).

3 Přesnost údajů na webových stránkách
3.1 Prodejce vyvíjí maximální úsilí k zajištění toho, aby informace o produktech byly přesné a aktuální. Nezaručuje však, že v popisu a/nebo ceně Produktů nebudou žádné chyby, nebo že Produkty budou vždy dostupné, pokud si přejete zadat objednávku na jejich nákup.
3.2 Vyhrazujeme si právo upravit informace o Produktech zobrazených na našich Stránkách, včetně cen, popisu a dostupnosti.
3.3 Obrázky produktů a obrázky obalů mohou být vytvořeny počítačem a nemusí nutně reprezentovat hotové soupravy. Veškeré fotografie jsou pouze orientační. Modely vyfotografované na této webové stránce jsou ručně vyrobené prototypy nebo to mohou být hotové modely patřící našim zákazníkům. Tyto jsou uvedeny jako ilustrativní příklady. Model se tedy může odlišovat od fotografií uvedených na webových stránkách nebo jiných kanálech prodejce.
3.4 Uvedené hmotnosti, rozměry a možnosti jsou pouze přibližné.

4 Přesnost produktů
4.1 Výrobce se snaží vyrábět modely jako věrné vyobrazení originálu.
4.2 Modely jsou založeny na výzkumu, měření a fotografiích skutečných vozidel. Výrobce přesto nezaručuje, že bude model přesnou kopií skutečné předlohy. U modelů může nastat situace, kdy bude model vizuální nebo rozměrově odlišný od předlohy.
4.3 Uvedené hmotnosti, rozměry a možnosti jsou pouze přibližné.
4.4 I když si je výrobce jistý kvalitou každé sady a jejím výkonem, vezměte prosím na vědomí, že některé součásti mohou vyžadovat následné úpravy (například pilování nebo vrtání) před montáží.

5 Různá ustanovení
5.1 Kupující bere na vědomí, že soubory, které jsou dodávány v digitální podobě a nejsou fyzicky doručovány.
5.2 Uvedené ceny u jednotlivých položek jsou konečné. Kupujícímu nevzniká nárok na refundaci v případě změny ceny zakoupené položky. Cena se může v průběhu času měnit v závislosti na nákladech.
5.3 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek platných v době objednávky. Dojde-li ke změně obchodních podmínek, budou nové podmínky zveřejněny na webových stránkách prodávajícího.

6 Závěrečná ustanovení
6.1 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od data uvedeného na začátku této smlouvy.
6.2 Pokud je některé ustanovení této smlouvy neplatné, zůstávají zbývající ustanovení v platnosti.
6.3 Vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami a obecnými právními předpisy platnými v České republice.
6.4 Prodávající si vyhrazuje právo tyto „Obchodní podmínky“ změnit.
6.5 V případě nejasností jsou závazné a směrodatné obchodní podmínky vypracované v českém jazyce.

II. Obchodní podmínky – stažitelné elektronické soubory

1 Autorská práva
1.1 Všechny soubory jsou chráněny autorským právem a jsou určeny pouze pro osobní a nekomerční použití. Kupující souhlasí s tím, že nebude distribuovat, prodávat ani poskytovat soubory a modely třetím stranám.
1.2Jakákoliv úprava, šíření, přenášení, reprodukování, distribuce, zveřejňování, kopírování, remixování a prodej jakékoliv části nebo mechaniky tohoto modelu je bez předchozího písemného, výslovného a vlastnoručně podepsaného souhlasu autora modelu zakázáno. Model a jeho mechanika je chráněna autorským zákonem. Případné porušení těchto podmínek bude mít za následek právní kroky se všemi následky s tím spojenými.
1.3 Sdílení a prodej souborů nebo modelů třetím stranám za účelem zisku je povolen pouze s písemným souhlasem autora modelu.
1.4 Komerční využití modelů a souborů:
1.4.1 Komerční využití modelů a souborů na základě souhlasu autora je zpoplatněno.
1.4.2 Výše honoráře je stanovena v písemném souhlasu poskytnutém autorem modelu.
1.4.3 Výše poplatku je závazná. Zákazníci, kterým byl udělen souhlas, jsou povinni uhradit autorovi poplatek za každý prodej modelu.
1.4.4 Autor si vyhrazuje právo svůj souhlas s komerčním využitím modelů a souborů kdykoli odvolat.
1.4.5 Porušení podmínek souhlasu zákazníkem bude představovat porušení autorského zákona se všemi důsledky.

2 Podpora a záruka
2.1 Prodávající poskytuje podporu pouze pro soubory, nikoli pro stavbu modelů.
2.2 Všechny soubory jsou testovány a plně funkční. Prodejce však nezaručuje, že budou funkční na všech typech 3D tiskáren.

3 Platby
3.1 Cena souborů je konečná.
3.2 Kupující může zaplatit za soubory způsobem platby uvedeným na webových stránkách prodávajícího.
3.3 Prodávající umožňuje platbu prostřednictvím platební brány Stripe a PayPal.
3.4 Prodávající nabízí možnost platby prostřednictvím Stripe. Platbu přes Stripe lze provést kreditní nebo debetní kartou, Apple Pay, Google Pay.
3.5 Prodávající nabízí možnost platby prostřednictvím PayPal. Platbu přes Stripe lze provést kreditní nebo debetní kartou.

4 Nákup souborů
4.1 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena odesláním objednávky kupujícím a přijetím této objednávky prodávajícím.
4.2 Kupující bere na vědomí, že po poskytnutí odkazu na stažení souborů není možné vrátit provedenou platbu.
4.3 Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit cenu produktů. Pro kupujícího je závazná platnost ceny stanovené v okamžiku objednání.

5 Doručování souborů
5.1 Po obdržení platby bude kupujícímu na jeho emailovou adresu zaslán odkaz ke stažení souborů. Soubory budou rovněž zpřístupněny účtu kupujícího, pokud jej vytvořil.
5.2 Prodávající se zavazuje dodat zakoupené soubory do 24 hodin od potvrzení objednávky. Odkaz na stažení souboru je obvykle odeslán ihned po zakoupení souborů. Prodejce zároveň zašle odkaz, kde budou dostupné opravené díly k zakoupenému modelu. Funkčnost tohoto odkazu nebude omezena.
5.3 Odkaz na upravené, přidané nebo opravené díly je obsažen ve stavební příručce.
5.4 Prodávající vynaloží veškeré úsilí, aby zakoupené soubory dodal co nejrychleji.
5.5 Odkaz na stažení souborů je zasílán automaticky, přístup k souborům je rovněž prostřednictvím účtu kupujícího vytvořeného na webu www.rcmodelsfactory.com
5.6 Prodávající nenese odpovědnost za zpoždění dodávky způsobené okolnostmi, které nemůže ovlivnit, jako jsou výpadky internetového připojení nebo technické problémy s poskytovateli služeb.
5.7 Odkaz ke stažení souboru je platný po dobu 30 dní a počet stažení je omezen na 3. Pokud potřebujete další stažení, kontaktujte prodejce, který vám v tomto případě může zaslat alternativní odkaz ke stažení.

6 Odpovědnost
6.1 Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží nebo použitím souborů v rozporu s návodem.
6.2 Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním nebo údržbou modelu.

7 Podpora pro prodané soubory
7.1 Technická podpora zahrnuje poskytování informací, odpovídání na dotazy a řešení jakýchkoli technických problémů souvisejících s prodávanými soubory.
7.2 Technická podpora zahrnuje poskytování informací, odpovídání na dotazy a řešení jakýchkoli technických problémů souvisejících s prodávanými soubory.
7.3 Prodávající se zavazuje poskytovat podporu prostřednictvím vhodných komunikačních kanálů, jako je e-mail, online chat nebo telefon.
7.4 Prodávající se snaží odpovídat na dotazy a řešit problémy v co nejkratším čase s přihlédnutím k pracovní době a případným zpožděním způsobeným technickými nebo organizačními důvody.
7.5Klient se zavazuje kontaktovat prodávajícího ohledně jakýchkoliv dotazů nebo problémů souvisejících s prodávanými soubory a využívat poskytovanou technickou podporu.
7.6 Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli chyby nebo problémy vyplývající z neoprávněných úprav provedených klientem na prodaných souborech.
7.7 V případě zjištění chyby nebo nedostatku v prodávaných souborech se prodávající zavazuje v přiměřené lhůtě odstranit vzniklý stav prostřednictvím aktualizací nebo poskytnutím náhradního souboru.
7.8 Prodejce si vyhrazuje právo poskytovat technickou podporu výhradně k prodávaným souborům a není povinen poskytovat podporu pro použití souborů s jinými nebo nekompatibilními systémy či aplikacemi, pokud se s klientem nedohodne jinak.

III. Obchodní podmínky – Fyzické produkty

1 Autorská práva
Jakákoliv úprava, šíření, přenášení, reprodukování, distribuce, zveřejňování, kopírování, remixování a prodej jakékoliv části nebo mechaniky tohoto modelu je bez předchozího písemného, výslovného a vlastnoručně podepsaného souhlasu autora modelu zakázáno. Model a jeho mechanika je chráněna autorským zákonem. Případné porušení těchto podmínek bude mít za následek právní kroky se všemi následky s tím spojenými.

2 Objednávka
2.1 Objednávka může být provedena buď prostřednictvím e-shopu, pomocí kontaktního formuláře nebo písemně na kontaktním e-mailu uvedeným na webových stránkách prodávajícího.
2.2 Odeslání objednávky ze strany kupujícího není pro prodávajícího závazné.
2.3 Objednávka se stává závazná až po jejím odsouhlasení ze strany prodávajícího. I když je snaha přijímat objednávky vždy, v určitých případech může prodávající objednávku odmítnout, například pokud:
2.3.1 není prodejce schopen objednávku splnit z důvodu velkého množství objednávek, v takovém případě se prodejce může pokusit navrhnout vhodné řešení
2.3.2 kupující poskytne neúplné, nesprávné nebo podvodné informace týkající se vaší identity, věku, platebních údajů, fakturačních údajů, dodací adresy
2.3.3 prodejce zjistí, že na na webových stránkách došlo k chybě týkající se produktů, které si kupující objednal, například zejména pokud jde o zjevně nesprávnou cenu nebo popis produktu
2.3.4 objednané produkty jsou bohužel vyprodané nebo již nejsou dostupné
2.3.5 má prodejce rozumné důvody domnívat se, že má kupující v úmyslu produkty dále prodávat

3 Dodání
3.1 Produkty budou doručeny na adresu, kterou kupující uvede v objednávce.
3.2 Produkty objednané k dodání mimo Českou republiku, mohou podléhat dovozním clům a daním, které jsou vybírány, když dodávka dorazí do místa určení. Kupující nese odpovědnost za zaplacení všech takových dovozních cel a daní. Vezměte prosím na vědomí, že nad těmito poplatky nemá prodávající žádnou kontrolu a nemůže předvídat jejich výši. Před zadáním objednávky kontaktujte místní celní úřad pro další informace. Takové daně a cla jdou k plné tíži kupujícího a nelze je požadovat po prodávajícím v případě odstoupení od smlouvy.

4 Informace o platbě
4.1 Za své produkty ve formě 3D tištěných fyzických produktů (například: stavebnice nebo model) můžete platit bankovním převodem nebo po domluvě prostřednictvím jiné platformy. Platba přes bankovní účet může být provedena v Eurech (EUR) a v Českých korunách (CZK). V případě použití jiné platformy, bude platba provedena buď v Eurech (EUR) a nebo v Českých korunách (CZK), jiná měna je dle domluvy. Kupující je odpovědný za jakékoli bankovní poplatky nebo poplatky za směnu měny související s transakcemi v cizí měně.
4.2 Provedenou platbou nebo zaplacením je myšleno připsání finanční částky na účet prodejce.
4.3 Prodejce nebere zřetel na zaslaná potvrzení o platbě ze strany zákazníka.
4.4 Prodejce nenese odpovědnost za chybné vyplnění údajů k platbě na straně zákazníka.

5 Platba na splátky
5.1 Za určitých okolností může prodejce souhlasit s plánem plateb předem. Na základě takového ujednání se prodejce a kupující společně dohodnou na rozvrhu plateb, které budou provedeny v průběhu několika měsíců. V předem dohodnutém termínu nebo kolem něj Vám bude zalána faktura ve výši dohodnuté splátky. Platba bude požadována do 5 dnů od vystavení faktury. Zboží musí být zcela zaplacené nejméně 14 dní před odesláním produktu. Kupující je povinen dodržet datum splatnosti uvedené v zálohové faktuře.
5.2 Vezměte prosím na vědomí, že tímto prodejce nenabízí žádnou formu úvěru (nebudou tedy účtovány žádné poplatky spojené s poskytováním úvěru) – celá platba za veškeré zboží musí být obdržena vždy před odesláním zboží.
5.3 Platba za produkty musí být provedena do 5 dnů od vystavení zálohové faktury. Po uplynutí této doby si prodejce vyhrazuje právo zrušit vaši objednávku a vrátit zálohu, kterou jste do té doby případně zaplatili, sníženou o smluvní pokutu.
5.4 Záloha na zboží je minimálně ve výši 50 % celkové ceny. Tato záloha slouží k pokrytí nákladů spojených s tvorbou modelu. Záloha je požadována při každé zakázkové výrobě. Zakázková výroba nemůže být zahájena před zaplacením zálohy.
5.5 Minimální a nevratná záloha (smluvní pokuta) je ve výši 40 % celkové ceny produktu. Tato záloha je určena na pokrytí nákladů spojených s rezervací produktu na skladě nebo ušlého zisku, kdy je takový produkt nedostupný k dalšímu prodeji.
5.6 Vrácení peněz bude provedeno původním způsobem platby. Pokud byla například pro původní platbu použita kreditní karta, bude refundace vrácena zpět na tuto kreditní kartu, pokud to je možné. Pokud není možné vrátit peníze pomocí původního způsobu platby, tak budou vráceny na účet kupujícího. Kupující má povinnost v takovém případě sdělit číslo účtu.
5.7 V případě kdy se jedná o platbu na splátky v případě produktu na zakázku, vztahují se platební podmínky a smluvní pokuty podle podmínek uvedených v bodě Produkty na zakázku.

6 Produkty na zakázku
6.1 Je možnost dohody, že bude vyroben Produkt speciálně pro vás („Výrobek na míru“). Může se jednat o produkt, který byl již dříve vyroben, nový produkt nebo stávající produkt podle Vašich specifikací (například: materiál).
6.2 V době Vaší objednávky s Vámi bude odsouhlasen platební plán, kdy bude požadována platba a to minimálně ve výši 80 % celkové ceny produktu. Platba musí být uskutečněna do 14 dnů od výzvy k platbě.
6.3 Podmínky vrácení peněz u objednávek produktů na zakázku jsou následující:
6.4 Pokud prodávající nebude schopen splnit vaši objednávku, budou vám vráceny veškeré platby provedené do tohoto okamžiku. Dále vůči Vám již nebude mít prodejce žádnou jinou odpovědnost.
6.5 Pokud zrušíte svou objednávku dříve, než započne k výroba, prodejce si vyhrazuje právo vrátit vám provedené platby po odečtení smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč.
6.6 Pokud zrušíte svou objednávku poté jakmile již byla započatá výroba, budete odpovědní za plnou cenu Produktu na zakázku. V tomto případě si vyhrazujeme právo účtovat Vám smluvní pokutu:
6.6.1 minimálně však ve výši 50 % ceny produktu podle fáze splnění zakázky (podle množství zpracovaného materiálu). Vrácení částky nižší než 50 %, tedy nižší než je sjednaná výše smluvní pokuty, je čistě na úvaze prodávajícího a nevzniká na něj nárok.
6.6.2 pokud bude výrobek již téměř vyroben (množství zpracovaného materiálu překročí 65 %) bude smluvní pokuta účtována ve výši 100% ceny produktu.
6.7 Pro účely produktů na zakázku je datem zahájení výroby myšleno následující datum:
6.7.1 zadání objednávky materiálu, nástrojů nebo dílů,
6.7.2 zahájení výroby, pokud jsou potřebné komponenty na skladě

7 Vrácení zboží
7.1 Veškerá komunikace týkající se vrácení zboží nebo reklamace musí probíhat písemně a to prostřednictvím e-mailové komunikace na adrese: reklamace@rcmodelsfactory.com
7.2 Prodejce poskytne formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
7.3 Na reklamace nebo vrácení zboží mimo výše uvedený oficiální komunikační kanál (například: prostřednictvím sociálních sítí) nebude brán zřetel.
7.4 Zboží musí být odesláno na adresu prodejce: Ondřej Lokaj, Jabloňová 251/31, Vyškov 682 01, Česká republika (CZECH REPUBLIC)
7.5 Zboží zaslané prostřednictvím doručovací služby nesmí být zatíženo dobírkou.
7.6 Vrácené zboží zaslané prostřednictvím doručovací služby zatížené dobírkou nebude převzato.
7.7 Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.
7.8 V případě nákupu na dálku lze zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu.
7.9 Zboží musí být odesláno prodejci neprodleně po oznámení úmyslu vrátit zboží bez udání důvodu. 7.10 Nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. V případě nedodržení této lhůty, nebude zboží od doručovací služby prodávajícím převzato.
7.11 Zboží musí být vráceno v původním obalu. V případě vrácení zboží v jiném než originálním obalu bude kupujícímu naúčtován poplatek spojený s pořízením nového obalu a náklady na zabalení zboží do původního stavu. Tímto obalem je myšlena krabice.
7.12 Jednotlivé části stavebnice nesmí být nijak poškozeny a zejména nesmějí být vyjmuty z ochranných plastových obalů, které slouží k tomu, aby zboží nebylo poškozeno nebo smícháno.
7.13 Zboží je zabaleno tak, aby bylo možné seznámit se s obsahem, stejně jako v případě nákupu v kamenné prodejně.
7.13.1 Zboží musí být vráceno kompletní v perfektním a bezvadném stavu a v původním obalu.
7.13.2 V případě vybalení jednotlivých součástek z ochranných obalů (vyjma hlavního obalu, kterým je krabice), bude takto vybalené zboží považováno, za použité a nelze ho vrátit. Tyto obaly nesmějí být nijak porušeny.
7.13.3 Rovněž není přípustné, poškrábání, míchání nebo spojování součástí, lepení, pilování, broušení, lakování a další podobné činnosti, takové produkty budou považovány za použité a nelze je vrátit.
7.14 Zákazník je povinen vrátit veškeré dárkové nebo reklamní předměty které v souvislosti s plněním obdržel. A to pouze v případě, že budou k zakoupenému produktu přidány, a zákazník o nich byl předem informován.
7.15 V případě navrácení nekompletního zboží, nebude takové vrácení ani odstoupení od smlouvy akceptováno, a zboží bude zasláno zpět zákazníkovi. V takovém případě nese zákazník veškeré náklady s tímto spojené.
7.16 Prodávající je povinen, zákazníkovi prokázat oprávněnost odečtených nákladů a to pouze na jeho žádost.
7.17 Veškeré náklady spojené s navrácením zboží do původního stavu, budou odečteny od částky, kterou kupující zaplatil, a která mu bude vrácena.
7.18 Prodejce vrátí celou částku, kterou kupující zaplatil, poníženou o vzniklé náklady na účet kupujícího.
7.18.1 Vzniklé náklady jsou spojené s kontrolou vráceného produktu
7.18.2 V případě vrácení zboží v poškozeném obalu bude kupujícímu účtován poplatek spojený s pořízením nového obalu a náklady na zabalení zboží do původního stavu a manipulaci s takto vráceným zbožím.
7.19 Právo vrátit zboží má pouze kupující.
7.20 Právo vrátit zboží bez udání důvodu zaniká v případě zakázkové výroby, prodeje na splátky nebo úpravy zboží dle přání zákazníka.
7.20 V případě vrácení zboží Vám doporučuji uschovat doklad o odeslání a zásilku pojistit. Prodejce nepřebírá odpovědnost za nedoručení/částečné dodání/poškozené doručení od zákazníka k prodejci. Pokud vrácené produkty zmizí nebo jsou poškozeny během přepravy, budete odpovědní za řešení této situace s přepravní společností. Jste odpovědní za náklady na dopravu a pojištění vrácených produktů.
7.21 Zboží, které bylo poškozeno při dopravě k prodejci nelze vrátit v případě nepojištění této zásilky.

8 Záruka
8.1 Veškerá komunikace týkající se reklamace zboží musí probíhat písemně a to prostřednictvím e-mailové komunikace na adrese: reklamace@rcmodelsfactory.com
8.2 Na reklamace mimo výše uvedený oficiální komunikační kanál (například: prostřednictvím sociálních sítí) nebude brán zřetel.
8.3 Zboží musí být odesláno na adresu prodejce: Ondřej Lokaj, Jabloňová 251/31, Vyškov 682 01, Česká republika (CZECH REPUBLIC)
8.4 Zboží zaslané prostřednictvím doručovací služby nesmí být zatíženo dobírkou.
8.5 Vrácené zboží zaslané prostřednictvím doručovací služby zatížené dobírkou nebude převzato.
8.6 Záruka se vztahuje pouze na vady zboží, nevzniklé vinou kupujícího.
8.7 Záruka na zboží je v délce 24 měsíců ode dne nákupu.
8.8 Záruka se nevztahuje na poškození zboží způsobené zákazníkem.
8.9 Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené běžným používáním.
8.9.1 kupující si je vědom, že některé části nabízeného zboží mohou být při běžném používání opotřebovány
8.9.2 součástí zásilky mohou být i náhradní díly, na tyto náhradní díly kupujícímu nevzniká žádný nárok, nelze tedy reklamovat jejich absenci.
8.10 Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé nadměrným zatěžováním a přetěžováním výrobku.
8.11 Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé při vystavení extrémním teplotám.
8.11.1 prodejce v návodu k výrobku stanoví maximální a minimální teplotu, které může být výrobek vystaven.
8.12 Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé nevhodným zacházením.
8.12.1 Prodejce v návodu k výrobku stanoví podmínky, za kterých lze model provozovat.
8.12.2 Prodejce v návodu k výrobku stanoví postup údržby modelu.
8.13 Reklamace zboží musí být vyřízena do 30 dnů od doručení výrobku prodejci.
8.14 Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží nebo použitím v rozporu s návodem. Na takovéto poškození se záruka nevztahuje.
8.15 Prodejce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním nebo údržbou modelu.
8.15.1 Prodejce v návodu uvede příklady bezpečného zacházení s modelem.
8.15.2 Nelze převádět odpovědnost za nevhodné nebo nebezpečné zacházení s výrobkem ze strany uživatele na prodávajícího.